Sopimus- ja käyttöehdot.

1. Yleistä

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) ja TipTopKuntoon (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman TipTopKuntoon-Palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) välillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Käyttöehdot määrittelevät asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua sekä Palveluntarjoajan velvollisuudet käyttäjiä kohtaan.

2. Muutokset käyttöehdoissa ja Palvelussa

TipTopKuntoon-palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan Palvelussa, mutta käyttäjä sitoutuu omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, Palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. Palvelun toimittaminen ja käyttö

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on Palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä “muut Palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja ja aineistoa.

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, Palvelun viivästymisestä taikka Palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun Palveluehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan kuitenkin poiketa toisistaan.

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Jotkin Palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten tekstiä) Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajan puolesta ja Palveluntarjoajan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

3.3 Käyttöoikeuden voimassaolo ja rajoittaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa.

Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen.
Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen.
Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen.
Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä.
Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä.
Tekeytyminen toiseksi henkilöksi.
Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen.
Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen.

3.4 Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin Palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten Palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita Palveluja. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle kulloisenkin Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta.

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun Palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja Palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin Asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

3.6 Käyttäjän korjaamis- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

4. Maksulliset Palvelut ja laskutus

4.1 Sopimuksen syntyminen ja Palvelun ostaminen

Kun Asiakas painaa ”Tilaa” -painiketta ja rastittaa “Hyväksyn nämä ehdot”- valintaruudun ostaessaan palvelua TipTopkuntoon verkkosivuilta tai verkkokaupasta, Asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun Asiakas valitsee ostamansa Palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa ”Tilaa”, ”Lähetä” tai ”Maksa” -painiketta tiptopkuntoon.fi -sivuilla, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Asiakkaan maksaessa pankki- tai luottokortilla, sallimalla veloituksen kortilta, Asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Kaikki tiptopkuntoon.fi -verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu tiptopkuntoon.fi verkkosivuilla.

Sopimus on voimassa joko toistaiseksi, määräajan tai kunnes Asiakas tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen tai se loppuu sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan TipTopKuntoon- asiakkuuden ja käyttöehdot koska tahansa, jos Asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee tai lopettaa asiakkuuden jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

4.2 Hinnoittelu

Palveluntarjoaja on aika ajoin oikeus muuttaa maksullisten Palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksu- / sopimuskauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta Asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos Asiakas ei suostu Palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus maksukauden päättymiseen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos Asiakas jatkaa maksullisen tiptopkuntoon.fi -Palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista esim. uuden kauden maksamisvaiheessa.

4.3 Peruuttamisaika

tiptopkuntoon.fi -Palvelun peruuttaminen on mahdollista 14 päivän ajan ostoksesta, jos Asiakas ei ole saanut yhtään harjoitusohjelmaa, ravinto-ohjelmaa, ohjetta tai muuta materiaalia tai tehnyt muitakaan toimenpiteitä tilauksen jälkeen. Peruutusoikeus päättyy, kun Asiakas vastaanottaa materiaaleja tai tekee ensimmäiset toimenpiteet järjestelmässä tai Palvelun käytössä tilauksen jälkeen. Kaikista toimitetuista materiaaleista peritään hinnaston mukainen maksu.

4.4 Maksut

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii:

Verkkopankit:

Laskutus- ja osamaksupalvelu

Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Teillä voi olla jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.

Kun valitsette laskulla tai osamaksulla maksamisen, voitte tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Teidän pitää olla täyttänyt 20 vuotta tilauksen yhteydessä.

Laskun saadessanne voitte valita 24 kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.

Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

5. Vastuu Palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

5.1 Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse aiheuttamasta, itselle tai muille tuottamasta vahingosta, Palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun tai valmennusPalvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta Palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen.

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

TipTopKuntoon ei kanna vastuuta siitä, että asiakas ei saa tuloksia ohjelmilla, joita asiakas on ladannut/ostanut sähköpostitse, verkkokaupasta tai Syke-palvelusta, tai joita hänelle on luotu Syke-palvelun avulla. Tuloksilla tarkoitetaan mm. painonpudotusta, kunnon kehittymistä, sekä muita fyysisiä, että henkisiä tuloksia, joita kuntoilun avulla voi saada.

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.

6. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältämään materiaaliin

6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter) lähettämää tai välittämää aineistoa Palveluntarjoajan liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntarjoaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluntarjoajalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.tiptopkuntoon.fi.

Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tarkennuksena mainittakoon, että Asiakas ei saa missään olosuhteissa ilman Palveluntarjoajan lupaa:

Kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin Palvelun osaa tai sisältöä (mukaan lukien harjoitusohjelmat, Asiakastiedot, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu.
Antaa salasanaansa tai Syke-koodia kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa. Tarkennuksena valmentaja voi luoda asiakkaalleen tunnuksen Syke-Palveluun käyttäen asiakkaan sähköpostia mutta tämä ei anna oikeutta valmentajalle käyttää asiakkaan tiliä ja kirjautua hänen tunnuksellaan.
Takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi Palvelua tai mitään sen osaa.
Kiertää mitään Palvelun tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa.
Vuokrata tai liisata Palvelun osaa.
Käyttää Palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.
Edellä mainitun lisäksi Asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei Palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

7. Tietosuoja ja tietoturva

7.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

7.2 Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy TipTopKuntoon sivuilta erikseen. Siitä voi katsoa tarkemmin mitä ja miten henkilötietoja tarkastellaan TipTopKuntoon organisaatiossa.

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

7.3 Evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja voi kerätä tietoa Palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä.

Verkkosivuilla käytetään cookie- eli evästetiedostoja verkkoPalvelun käytön mittaamiseen. Käytössä on mm. web-analytiikkajärjestelmämme, Google Analyticsin eväste, jota käytetään sivuston ja sen osien käytön analysointiin. Käynnit rekisteröityvät anonyymisti eikä niitä voi yhdistää henkilötietoihin. Palveluntarjoaja edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Palveluntarjoajan sähköisiä Palveluja.

8. Erimielisyydet

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

9. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

10. Muuta

10.1 Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

10.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 01.6.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

10.3 Asiakastuki

Lisätietoja Palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan AsiakasPalveluun tai tutustumalla Palveluntarjoajan verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin.

REKISTERISELOSTE

TipTopKuntoon

Tätä tietosuojakäytäntöä/rekisteriselostetta sovelletaan kaikkiin TipTopKuntoon- palveluihin ja sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat niiden käytön. Tämä seloste on myös osa TipTopKuntoon-palvelun käyttöehtoja. TipTopKuntoon-palvelun käyttö edellyttää rekisteriselosteen ja käyttöehtojen hyväksymistä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:PTStudio TipTopKuntoon
Tmi Kari Turpela
Y-tunnus: 2608639-1
Postiosoite:

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kari Turpela
Postiosoite: Oravannahkatori 1, 02120 Espoo
Sähköposti: ptstudio@tiptopkuntoon.fi

3. Rekisterin nimi

“TipTopKuntoon” asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen
asiakassuhteen kehittäminen
palvelun toteutus
asiakastapahtumien varmentaminen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
markkinointi ja muut vastaavat käyttötarkoitukset
analysointi ja tilastointi
markkinatutkimukset
muut vastaavat käyttötarkoitukset
Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä kaikissa TipTopKuntoon-palvelun alle kuuluvissa palveluissa sekä yksiköissä.

Rekisterissä olevia yhteystietoja ei koskaan anneta/myydä kolmansille osapuolille ellei kyseessä ole yhteystyökumppanin kanssa toteutettu tapahtuma tai esimerkiksi markkinointikampanja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Tietosisältö perustuu käyttäjiin sekä heidän mahdollisten omien asiakkaiden tietoihin. Yleisinä tietoina käyttäjistä kirjataan rekisteriin aina nimi sekä sähköpostiosoite. Näiden lisäksi käyttäjästä kerätään pääasiallisesti aina myös puhelinnumero, osoite, kotikunta, asuinmaa.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
Ikä, sukupuoli
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, liittymisajankohta, sopimuksen voimassaoloaika, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvontatiedot sekä peruutustiedot
Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
Asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, kuten onko kyseessä yritys- vai kuluttaja-asiakas, logo, osaaminen, www-osoite, esittely, taustatiedot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Mahdolliset tarjonnanestotiedot
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
Käyttöä koskevat tiedot: esim. selatut/katsotut video-, tilasto-, selailu- ja hakutiedot
Käyttäjien omien asiakkaiden tiedot: esim. asiakkaan seuranta, kuvia, tiedostoja, heidän kirjaamia yhteystietoja
Käyttäjän erillisellä suostumuksellaan luovuttamat ja valitsemat, mobiililaitteen keräämät, aktiivisuustiedot Syke-palvelusta
Mikäli asiakkaalla on valmentaja (valmentaja on luonut asiakkaalle Syke-tilin, asiakas on hyväksynyt valmentajan lähettämän tietojenjakopyynnön tai täyttänyt sähköisen esitietolomakkeen), valmentajalle voidaan jakaa seuraavat asiakastiedot:

Yhteystiedot
Sähköisen esitietolomakkeen tiedot (mm. arjen tottumukset, terveystiedot)
Kaikki applikaation ja portaalin kautta raportoitavat treeni- ja seurantatiedot ja näiden historian palvelun käyttöajalta
Asiakkaan palvelulla seuraaman Apple Health ja Google Fit -datan

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjään liittyvät tiedot saadaan pääasiallisesti käyttäjältä suoraan esimerkiksi hänen rekisteröityessään, täyttäessään yhteydenotto-, tilaus- tai esitietolomakkeen tai vaihtoehtoisesti esim. sähköpostitse, käyntikorteista, puhelimitse.

Voimme kerätä myös tietoja teknisesti Palveluiden käytöstä. Nämä tiedot voivat sisältää esim. seuraavia tietoja: IP-osoite; toiminnat ja niiden ajat Palveluissa; paikkatiedot IP-osoitteen perusteella; mobiililaitteen tunnistenumerot; käytetyn laitteen sekä käyttöjärjestelmän ohjelmistoversio; käyttöjärjestelmän tyyppi; yhteysajat; selaimen tyyppi ja kielivalinta; laitteen MAC-osoite; mobiililaitteen IMEI-koodi; sähköpostiosoite (jos olet kirjautunut esimerkiksi Facebookiin tai Google+ -palveluun); sekä Palveluihin ohjanneen sivuston osoitteen.

Voimme käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, kerätäksemme ja käyttääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vieraillut sivut; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän, sekä laitteen tiedot.

TipTopKuntoon voi ottaa käyttöön ominaisuuden mainosten sisällyttämiseksi Palveluihin, ja voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa teknologiaa tietojen keräämiseksi Palveluista. Tällainen mainonta voi perustua käyttäjäprofiilin tietoihin kohdennettujen mainosten tarjoamiseksi, ja tämänkaltainen mainonta voi tulla myös ulkopuolisilta mainosverkostoilta.

Asiakasta koskevia tietoja voidaan saada myös:

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
TipTopKuntoon-palveluntuottajan itse keräämästä markkinointirekisteristä johon on kerätty yleisesti saatavia tietoja jotka kuvastaa henkilön asemaa ja/tai tehtävää julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä. Näihin tietoihin kuluu mm. yrityksen nimi, osoite, postitoimipaikka, sähköpostit, yhteyshenkilön nimi, sekä www-osoite ja muut mahdolliset tarpeelliset lisätiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Kun käyttää Palveluitamme, niin antaa aina tietoja itsestään TipTopKuntoon-palveluntuottajalle Palveluita käyttämällä, kuten kommunikoimalla Palveluiden sisällä (kuten yhteisöissä ja ryhmissä), saattaa asiakas antaa tietojaan itsestään myös muille käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot voivat olla julkisesti muiden käyttäjien nähtävillä, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. TipTopKuntoon ei vastaa mistään sellaisten tietojen tietosuojasta, jonka asiakas päättää itse tuoda julki Palveluiden sisällä.

TipTopKuntoon voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. TipTopKuntoon voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. TipTopKuntoon-palvelulla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näiden palveluiden tarjoamiseksi TipTopKuntoon-palvelulle. TipTopKuntoon ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

TipTopKuntoon voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

TipTopKuntoon voi jakaa Käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos TipTopKuntoon tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. Käyttäjää koskevia tietoja taikka anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

Käyttämällä Palveluita käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että TipTopKuntoon-Palveluiden palvelin voi sijaita tai voidaan sijoittaa Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja tietojasi voidaan tämän vuoksi siirtää näiden alueiden ulkopuolelle. TipTopKuntoon noudattaa tällaisissa siirroissa ja tietojen ylläpidossa Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä sekä tätä Tietosuojakäytäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille TipTopKuntoon on antanut nimenomaisen valtuutuksen. Vaikka TipTopKuntoon tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. TipTopKuntoon tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden. TipTopKuntoon voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön ja rekisteriselosteeseen

TipTopKuntoon voi yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään TipTopKuntoon internetsivustolle, ja tästä syystä käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan kyseinen sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman nimenomaista hyväksyntään.